روستاییان هزینه پیشرفت شهرهای بزرگ را می پردازند!

علی حدادی
پرسش از فجر/ چرا انقلاب کردیم(۱)
بهمن ۲۶, ۱۳۹۴

روستاییان هزینه پیشرفت شهرهای بزرگ را می پردازند!

photo403782378602998393

علی حدادی/ کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی: تقریبا ۳۲ درصد جمعيت کشور در روستاها ساکن هستند و توجه به آنان و رفع مشکلات معيشتي و اجتماعي آنها يک وظيفه اصلي و شرعي براي حکومت ها و بويژه جمهوری اسلامي ايران مي باشد. توسعه روستاها نه تنها يک بحث حاشيه اي و ساده نبوده، بلکه با توجه به نظریه نظریه هایی که توسعه ملي هر کشوري را در گروه توسعه روستايي آن کشور مي دانند، يك بحث مهم و حياتي است. لذا برای توسعه پايدار ملي، هر کشوري نيازمند توسعه روستاها و توجه به روستا و روستايیان است. چراکه روستاها تولید کنندگان اصلی سرمایه هستند. روستاییان کم مصرف می کنند و زیاد تولید می کنند و کالاهای استراتژیکی مانند گندم و دام را در اختیار شهر های بزرگ قرار می دهند.

با توجه به اينكه يكي از ابعاد مهم توسعه بعد انساني آن است بنابراين به لحاظ انساني، لازم است كه جامعه روستايي متناسب با جامعه شهري از فرصتها برخوردار گردد. در واقع نابرابری در فرصت ها، و بعضا نبود هیچگونه فرصتی در روستا، اسباب مهاجرت گسترده خصوصا جوانان را فراهم آورده است. به طور مثال می‌توان به مواردی چون: نبود فرصت های اقتصادی و اشتغال، نبود امکانات آموزشی، نبود امکانات رفاهی و تفریحی، نبود خدماتی همچون بانک و اینترنت، عدم وجود امکانات بهداشتی مناسب، عدم توسعه فرهنگی و موارد دیگری از این دست اشاره کرد.

فقر و بيكاري از جمله مشكلات بزرگ و اساسي در روستاهاي ماست و اين امر باعث تشديد مهاجرتهاي روستايي مي شود و همچنين با توجه به اينكه جوانی و نخبه گزينی از ويژگيهاي بارز مهاجرتهاي روستايي است؛ بنابراين براي رفع فقر و بيكاري در روستاها، توسعه روستايي يك ضرورت است. بنظر مي رسد كه در اين راه مي توان با متنوع كردن اقتصاد روستايي و همچنين با استفاده از كارآفريني و ايجاد بنگاههاي كوچك و متوسط، فرصتهاي جديد شغلي خصوصا براي فارغ التحصيلان، جوانان و زنان روستايي ايجادكرد.

پیشرفتی که روستاهای ما به آن نیاز دارند و لازم است برنامه ريزان روستايي مد نظر داشته باشند، بایستی دارای مشخصات زیر باشد:

پیشرفت بايد“تغييري“ در جهت بهبود شرايط براي اکثريت مردم باشد.

مردمي که از پیشرفت سود مي برند بايد بيشتر از مردمي باشند که از آن متضرر مي شوند.

۱-پیشرفت بايد دست کم مردم را نسبت به تامين حداقل نيازهاي زندگيشان يا نيازهاي ضروري زندگيشان مطمئن سازد.

۲-پیشرفت بايد با نيازهاي مردم هماهنگي و مطابقت داشته باشد.

۳-پیشرفت بايد باعث تشويق خود اتکايي گردد.

۴-پیشرفت بايد بهبود طولاني و مستمر را به ارمغان آورد.

۵-پیشرفت نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي باشد.

یک دیدگاه